نقشه برداری دمایی

نقشه برداری دمایی:

یکی از الزامات بهره برداری از انبارها و سایر فضاهای نگهداری (مثل یخچال‌ها و اتاق‌های قرنطینه)، انجام نقشه برداری دمایی می‌باشد تا اطمینان حاصل گردد که تمام نقاط فضای مورد نظر از لحاظ دمایی، شرایط مطلوب برای نگهداری محصول را دارا باشد.

یکی از فعالیت‌های تخصصی این شرکت، انجام نقشه برداری دمایی در انبارها، سردخانه‌ها و فضاهای نگهداری محصول و ارائه گزارش ها و مستندات دقیق بر مبنای تحلیل های آماری می‌باشد.

نقشه برداری دمایی