مشاوره و نظارت

مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه اتاق تمیز:

علی رغم اینکه شرکت کیفیت پویان پتانسیل اجرای پروژه‌های اتاق تمیز به صورت کلید تحویل (Turn-Key) را دارا می‌باشد، در برخی از پروژه‌ها نیز تنها به عنوان مشاور و ناظر مورد اعتماد کارفرما، بر کیفیت و روند پیشرفت پروژه‌های اجرایی، انتخاب تیم پیمانکار و مجری، تحویل پروژه و مدیریت جنس و هزینه نظارت دارد.

از دیگر خدمات مشاوره‌ای در زمینه پروژه‌های اجرایی، انجام برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در این خصوص می‌باشد.